Section Summary

CompletedSectionDetailKAI
12/23/18 06 Vertical-Stabilizer 06 KAI
12/22/18 07 Rudder 07 KAI
01/12/19 08 Anti-Servo-Tab 08 KAI
01/18/19 09iS Stabilator 09iS KAI
10iS Tailcone 10iS KAI
11iS Empennage-Attachment 11iS KAI
12 Empennage-Fairings 12 KAI
01/19/19 12A Stabilator-Tip-Fairings 12A KAI
03/11/19 13 Spar-Assembly 13 KAI
03/17/19 14 Rear-Spar-Stub-Spar-Hinge 14 KAI
04/13/19 15 Wing-Ribs 15 KAI
16 Stall-Warning 16 KAI
04/22/19 17 Wing-Skins 17 KAI
10/12/20 18 Flaperon 18 KAI
10/06/19 20iS Center-Section-Bulkhead 20iS KAI
10/30/19 21iS MID-Fuse-Ribs-Bottom-Skins 21iS KAI
11/08/19 22iS FWD-Lower-Fuselage 22iS KAI
12/22/19 23iS Side-Skins 23iS KAI
01/04/20 24iS Rollover-Structor-Rear-Bulkhead 24iS KAI
25iS Seat-Backs 25iS KAI
26iS Fuel-Tank 26iS KAI
02/17/20 27iS iS-Fuel-System 27iS KAI
02/20/20 28iS Rudder-Pedals-Brake-System 28iS KAI
03/06/20 29iS FWD-Upper-Fuselage 29iS KAI
03/12/20 32iS Flight-Controls 32iS KAI
35iS Landing-Gear-Engine-Mount 35iS KAI
36A Wheel-Fairings 36A KAI
37iS Cowling 37iS KAI
38iS Airframe-Assembly 38iS KAI
39iS Canopy 39iS KAI
40 Lighting 40 KAI
41A Canopy-Frame-Molding 41A KAI
42CiS Dynon-Avionics 42CiS KAI
42MiS Common-Electrical 42MiS KAI
43BiS Skyview-Dual-Screen 43BiS KAI
44AiS Skyview-Dual-Axis-Autopilot 44AiS KAI
45iS Firewall-Mounted-Componets 45iS KAI
46iS Engine-Installation 46iS KAI
47iS Spinner-Propeller 47iS KAI
06/06/20 48iS Exhaust-System 48iS KAI
49iS iS-Engine-Controls 49iS KAI
50iS Cooling-Heating-System 50iS KAI
53AiS Dynon-ADS-B-In 53AiS KAI
55iS Winterization-Kit 55iS KAI