Section Summary

CompletedSectionDetailKAI
12/23/18 06 Vertical-Stabilizer 06 KAI
12/22/18 07 Rudder 07 KAI
01/12/19 08 Anti-Servo-Tab 08 KAI
01/18/19 09iS Stabilator 09iS KAI
02-01-19 10iS Tailcone 10iS KAI
11/27/20 11iS Empennage-Attachment 11iS KAI
11/09/20 12 Empennage-Fairings 12 KAI
01/19/19 12A Stabilator-Tip-Fairings 12A KAI
11/20/20 12iS Empennage Tail Fairing 12iS KAI
03/11/19 13 Spar-Assembly 13 KAI
03/17/19 14 Rear-Spar-Stub-Spar-Hinge 14 KAI
04/13/19 15 Wing-Ribs 15 KAI
04/13/19 16 Stall-Warning 16 KAI
03/30/19 16iS AOA 16iS KAI
04/22/19 17 Wing-Skins 17 KAI
10/12/20 18 Flaperon 18 KAI
10/06/19 20iS Center-Section-Bulkhead 20iS KAI
10/30/19 21iS MID-Fuse-Ribs-Bottom-Skins 21iS KAI
11/08/19 22iS FWD-Lower-Fuselage 22iS KAI
12/22/19 23iS Side-Skins 23iS KAI
01/04/20 24iS Rollover-Structor-Rear-Bulkhead 24iS KAI
12/15/20 25iS Seat-Backs 25iS KAI
02/10/20 26iS Fuel-Tank 26iS KAI
02/17/20 27iS iS-Fuel-System 27iS KAI
02/20/20 28iS Rudder-Pedals-Brake-System 28iS KAI
03/06/20 29iS FWD-Upper-Fuselage 29iS KAI
03/12/20 32iS Flight-Controls 32iS KAI
01/31/21 35iS Landing-Gear-Engine-Mount 35iS KAI
03/01/21 36A Wheel-Fairings 36A KAI
03/01/21 36iS Gear Leg - Wheel Fairing 36iS KAI
02/01/21 37iS Cowling 37iS KAI
38iS Airframe-Assembly 38iS KAI
39iS Canopy 39iS KAI
01/22/21 40 Lighting 40 KAI
02/22/21 41A Canopy-Frame-Molding 41A KAI
11/25/20 42CiS Dynon-Avionics 42CiS KAI
42MiS Common-Electrical 42MiS KAI
02/17/21 43BiS Skyview-Dual-Screen 43BiS KAI
10/23/20 44AiS Skyview-Dual-Axis-Autopilot 44AiS KAI
04/08/20 45iS Firewall-Mounted-Componets 45iS KAI
02/23/21 46iS Engine-Installation 46iS KAI
06/02/20 47iS Spinner-Propeller 47iS KAI
06/06/20 48iS Exhaust-System 48iS KAI
02/17/21 49iS iS-Engine-Controls 49iS KAI
06/11/20 50iS Cooling-Heating-System 50iS KAI
10/23/20 53AiS Dynon-ADS-B-In 53AiS KAI
55iS Winterization-Kit 55iS KAI

40 Lighting  KAI

CompletedPageStepPhotos
01/22/21 01 Photos
02
04/18/19 03 Photos
04/03/19 03 01L Photos
04/18/19 03 01R Photos
04/03/19 03 02L Photos
04/18/19 03 02R Photos
04/03/19 03 03L Photos
04/18/19 03 03R Photos
04/03/19 03 04L Photos
04/18/19 03 04R Photos
04/03/19 03 05L Photos
04/18/19 03 05R Photos
04/03/19 03 06L Photos
04/18/19 03 06R Photos
04/03/19 03 07L Photos
04/18/19 03 07R Photos
04/03/19 03 08L Photos
04/18/19 03 08R Photos
04/03/19 03 09L Photos
04/18/19 03 09R Photos
04/05/19 03 10L Photos
04/18/19 03 10R Photos
04/05/19 03 11L Photos
04/18/19 03 11R Photos
03/24/19 04 Photos
03/24/19 04 01 Photos
03/24/19 04 02 Photos
03/24/19 04 03 Photos
03/24/19 04 04 Photos
03/24/19 04 05 Photos
03/24/19 04 06 Photos
03/24/19 04 07 Photos
03/24/19 04 08 Photos
03/24/19 04 09 Photos
04/13/19 05 Photos
03/25/19 05 01 Photos
03/25/19 05 02 Photos
03/25/19 05 03 Photos
03/25/19 05 04 Photos
03/25/19 05 05 Photos
03/27/19 05 06 Photos
03/27/19 05 07 Photos
04/13/19 05 08 Photos
03/27/19 05 09 Photos
04/13/19 05 10 Photos
04/13/19 05 11 Photos
04/20/19 06 Photos
04/05/19 06 01L Photos
04/20/19 06 01R Photos
04/05/19 06 02L Photos
04/20/19 06 02R Photos
04/05/19 06 03L Photos
04/20/19 06 03R Photos
04/05/19 06 04L Photos
04/20/19 06 04R Photos
04/05/19 06 05L Photos
04/20/19 06 05R Photos
04/05/19 06 06L Photos
04/20/19 06 06R Photos
04/20/19 07 Photos
04/05/19 07 01L Photos
04/20/19 07 01R Photos
04/05/19 07 02L Photos
04/20/19 07 02R Photos
04/05/19 07 03L Photos
04/20/19 07 03R Photos
04/05/19 07 04L Photos
04/20/19 07 04R Photos
04/05/19 07 05L Photos
04/20/19 07 05R Photos
04/05/19 07 06L Photos
04/20/19 07 06R Photos
04/05/19 07 07L Photos
04/20/19 07 07R Photos
04/05/19 07 08L Photos
04/20/19 07 08R Photos
04/05/19 07 09L Photos
04/20/19 07 09R Photos
01/22/21 08 Photos
04/10/19 08 01L Photos
04/22/19 08 01R Photos
04/10/19 08 02L Photos
04/22/19 08 02R Photos
01/21/21 08 03 Photos
01/21/21 08 04 Photos
01/21/21 08 05 Photos
01/21/21 08 06 Photos
01/21/21 08 07 Photos
01/21/21 08 08 Photos
01/22/21 09 01 Photos
01/22/21 09 02 Photos
01/22/21 09 03 Photos
01/22/21 09 04 Photos
04/10/19 09 05 Photos
04/10/19 09 06 Photos
04/10/19 09 07 Photos
04/10/19 09 08 Photos
04/10/19 09 09 Photos
01/22/21 10 01 Photos
01/22/21 10 02 Photos
01/22/21 10 03 Photos
01/22/21 10 04 Photos
01/22/21 10 05 Photos
01/22/21 10 06 Photos
01/22/21 10 07 Photos
01/22/21 10 08 Photos
01/22/21 10 09 Photos
01/22/21 10 10 Photos
01/22/21 10 11 Photos
01/22/21 10 12 Photos
01/22/21 10 13 Photos
01/22/21 10 14 Photos
01/22/21 10 15 Photos
11
12
13
04/05/20 14 No Photos
04/05/20 14 01 No Photos
04/05/20 14 02 No Photos
04/05/20 14 03 No Photos
04/05/20 14 04 No Photos
04/05/20 14 05 No Photos
04/05/20 14 06 No Photos
04/05/20 14 07 No Photos
04/05/20 14 08 No Photos
04/05/20 14 09 No Photos
04/05/20 14 10 No Photos
15