Section Summary

CompletedSectionDetailKAI
12/23/18 06 Vertical-Stabilizer 06 KAI
12/22/18 07 Rudder 07 KAI
01/12/19 08 Anti-Servo-Tab 08 KAI
01/18/19 09iS Stabilator 09iS KAI
02-01-19 10iS Tailcone 10iS KAI
11/27/20 11iS Empennage-Attachment 11iS KAI
11/09/20 12 Empennage-Fairings 12 KAI
01/19/19 12A Stabilator-Tip-Fairings 12A KAI
11/20/20 12iS Empennage Tail Fairing 12iS KAI
03/11/19 13 Spar-Assembly 13 KAI
03/17/19 14 Rear-Spar-Stub-Spar-Hinge 14 KAI
04/13/19 15 Wing-Ribs 15 KAI
04/13/19 16 Stall-Warning 16 KAI
03/30/19 16iS AOA 16iS KAI
04/22/19 17 Wing-Skins 17 KAI
10/12/20 18 Flaperon 18 KAI
10/06/19 20iS Center-Section-Bulkhead 20iS KAI
10/30/19 21iS MID-Fuse-Ribs-Bottom-Skins 21iS KAI
11/08/19 22iS FWD-Lower-Fuselage 22iS KAI
12/22/19 23iS Side-Skins 23iS KAI
01/04/20 24iS Rollover-Structor-Rear-Bulkhead 24iS KAI
12/15/20 25iS Seat-Backs 25iS KAI
02/10/20 26iS Fuel-Tank 26iS KAI
02/17/20 27iS iS-Fuel-System 27iS KAI
02/20/20 28iS Rudder-Pedals-Brake-System 28iS KAI
03/06/20 29iS FWD-Upper-Fuselage 29iS KAI
03/12/20 32iS Flight-Controls 32iS KAI
01/31/21 35iS Landing-Gear-Engine-Mount 35iS KAI
03/01/21 36A Wheel-Fairings 36A KAI
03/01/21 36iS Gear Leg - Wheel Fairing 36iS KAI
02/01/21 37iS Cowling 37iS KAI
38iS Airframe-Assembly 38iS KAI
39iS Canopy 39iS KAI
01/22/21 40 Lighting 40 KAI
02/22/21 41A Canopy-Frame-Molding 41A KAI
11/25/20 42CiS Dynon-Avionics 42CiS KAI
42MiS Common-Electrical 42MiS KAI
02/17/21 43BiS Skyview-Dual-Screen 43BiS KAI
10/23/20 44AiS Skyview-Dual-Axis-Autopilot 44AiS KAI
04/08/20 45iS Firewall-Mounted-Componets 45iS KAI
02/23/21 46iS Engine-Installation 46iS KAI
06/02/20 47iS Spinner-Propeller 47iS KAI
06/06/20 48iS Exhaust-System 48iS KAI
02/17/21 49iS iS-Engine-Controls 49iS KAI
06/11/20 50iS Cooling-Heating-System 50iS KAI
10/23/20 53AiS Dynon-ADS-B-In 53AiS KAI
55iS Winterization-Kit 55iS KAI

21iS MID-Fuse-Ribs-Bottom-Skins  KAI

CompletedPageStepPhotos
10/30/19 01 Photos
10/15/19 02 Photos
10/07/19 02 01 Photos
10/07/19 02 02 Photos
10/07/19 02 03 Photos
10/07/19 02 04 Photos
10/07/19 02 05 Photos
10/15/19 02 06 Photos
10/08/19 02 07 Photos
10/08/19 02 08 Photos
10/16/19 03 Photos
10/08/19 03 01 Photos
10/08/19 03 02 Photos
10/15/19 03 03 Photos
10/16/19 03 04 Photos
10/15/19 03 05 Photos
10/15/19 03 06 Photos
10/15/19 03 07 Photos
10/16/19 03 08 Photos
10/16/19 03 09 Photos
10/15/19 03 10 Photos
10/15/19 03 11 Photos
10/15/19 03 12 Photos
10/08/19 03 13 Photos
10/08/19 03 14 Photos
10/17/19 04 Photos
10/16/19 04 01 Photos
10/16/19 04 02 Photos
10/16/19 04 03 Photos
10/16/19 04 04 Photos
10/16/19 04 05 Photos
10/16/19 04 06 Photos
10/16/19 04 07 Photos
10/17/19 04 08 Photos
10/17/19 05 Photos
10/17/19 05 01 Photos
10/17/19 05 02 Photos
10/17/19 05 03 Photos
10/17/19 05 04 Photos
10/17/19 05 05 Photos
10/17/19 05 06 Photos
10/17/19 05 07 Photos
10/17/19 05 08 Photos
10/17/19 05 09 Photos
10/17/19 05 10 Photos
10/17/19 05 11 Photos
10/17/19 05 12 Photos
10/18/19 06 Photos
10/18/19 06 01 Photos
10/18/19 06 02 Photos
10/18/19 06 03 Photos
10/18/19 06 04 Photos
10/18/19 06 05 Photos
10/18/19 06 06 Photos
10/18/19 06 07 Photos
10/18/19 06 08 Photos
10/18/19 06 09 Photos
10/18/19 06 10 Photos
10/18/19 06 11 Photos
10/19/19 07 Photos
10/19/19 07 01 Photos
10/19/19 07 02 Photos
10/19/19 07 03 Photos
10/19/19 07 04 Photos
10/19/19 07 05 Photos
10/19/19 07 06 Photos
10/19/19 07 07 Photos
10/19/19 07 08 Photos
10/19/19 07 09 Photos
10/19/19 07 10 Photos
10/19/19 08 Photos
10/19/19 08 01 Photos
10/19/19 08 02 Photos
10/19/19 08 03 Photos
10/19/19 08 04 Photos
10/19/19 08 05 Photos
10/19/19 08 06 Photos
10/19/19 08 07 Photos
10/19/19 08 08 Photos
10/19/19 08 09 Photos
10/19/19 09 Photos
10/19/19 09 01 Photos
10/19/19 09 02 Photos
10/19/19 09 03 Photos
10/19/19 09 04 Photos
10/19/19 09 05 Photos
10/22/19 10 Photos
10/20/19 10 01 No Photos
10/22/19 10 02 Photos
10/22/19 10 03 Photos
10/22/19 10 04 Photos
10/22/19 10 05 Photos
10/22/19 10 06 Photos
10/22/19 11 Photos
10/22/19 11 01 Photos
10/22/19 11 02 Photos
10/22/19 11 03 Photos
10/22/19 11 04 Photos
10/22/19 11 05 Photos
10/23/19 12 Photos
10/22/19 12 01 Photos
10/22/19 12 02 Photos
10/23/19 12 03 Photos
10/23/19 12 04 Photos
10/23/19 12 05 Photos
10/23/19 12 06 Photos
10/23/19 13 Photos
10/23/19 13 01 Photos
10/23/19 13 02 Photos
10/23/19 13 03 Photos
10/23/19 13 04 Photos
10/23/19 13 05 Photos
10/23/19 13 06 Photos
10/23/19 13 07 Photos
10/24/19 14 Photos
10/24/19 14 01 Photos
10/24/19 14 02 Photos
10/24/19 14 03 Photos
10/24/19 15 Photos
10/24/19 15 01 Photos
10/24/19 15 02 Photos
10/24/19 15 03 Photos
10/24/19 16 Photos
10/24/19 16 01 Photos
10/24/19 16 02 Photos
10/24/19 16 03 Photos
10/24/19 16 04 Photos
10/25/19 17 Photos
10/25/19 17 01 Photos
10/25/19 17 02 Photos
10/25/19 17 03 Photos
10/25/19 17 04 Photos
10/25/19 17 05 Photos
10/26/19 18 Photos
10/25/19 18 01 Photos
10/25/19 18 02 Photos
10/25/19 18 03 Photos
10/25/19 18 04 Photos
10/25/19 18 05 Photos
10/25/19 18 06 Photos
10/25/19 18 07 Photos
10/26/19 18 08 Photos
10/26/19 18 09 Photos
10/27/19 19 Photos
10/26/19 19 01 Photos
10/26/19 19 02 Photos
10/26/19 19 03 Photos
10/26/19 19 04 Photos
10/27/19 19 05 Photos
10/27/19 19 06 Photos
10/27/19 19 07 Photos
10/27/19 19 08 Photos
10/27/19 19 09 Photos
10/27/19 20 Photos
10/27/19 20 01 Photos
10/27/19 20 02 Photos
10/27/19 20 03 Photos
10/27/19 20 04 Photos
10/27/19 20 05 Photos
20 06
20 07
10/27/19 21 Photos
21 01
10/27/19 21 02 Photos
10/27/19 21 03 Photos
10/27/19 21 04 Photos
10/27/19 21 05 Photos
10/27/19 21 06 Photos
10/28/19 22 Photos
10/28/19 22 01 Photos
10/28/19 22 02 Photos
10/28/19 22 03 Photos
10/28/19 22 04 Photos
10/28/19 22 05 Photos
10/28/19 22 06 Photos
10/30/19 23 Photos
10/29/19 23 01 Photos
10/29/19 23 02 Photos
10/29/19 23 03 Photos
10/29/19 23 04 Photos
10/29/19 23 05 Photos
10/30/19 23 06 Photos
10/30/19 23 07 Photos
10/30/19 24 Photos
10/30/19 24 01 Photos
10/30/19 24 02 Photos
10/30/19 24 03 Photos
10/30/19 24 04 Photos
10/30/19 24 05 Photos
10/30/19 24 06 Photos
10/30/19 24 07 Photos