Section Summary

CompletedSectionDetailKAI
12/23/18 06 Vertical-Stabilizer 06 KAI
12/22/18 07 Rudder 07 KAI
01/12/19 08 Anti-Servo-Tab 08 KAI
01/18/19 09iS Stabilator 09iS KAI
02-01-19 10iS Tailcone 10iS KAI
11/27/20 11iS Empennage-Attachment 11iS KAI
11/09/20 12 Empennage-Fairings 12 KAI
01/19/19 12A Stabilator-Tip-Fairings 12A KAI
11/20/20 12iS Empennage Tail Fairing 12iS KAI
03/11/19 13 Spar-Assembly 13 KAI
03/17/19 14 Rear-Spar-Stub-Spar-Hinge 14 KAI
04/13/19 15 Wing-Ribs 15 KAI
04/13/19 16 Stall-Warning 16 KAI
03/30/19 16iS AOA 16iS KAI
04/22/19 17 Wing-Skins 17 KAI
10/12/20 18 Flaperon 18 KAI
10/06/19 20iS Center-Section-Bulkhead 20iS KAI
10/30/19 21iS MID-Fuse-Ribs-Bottom-Skins 21iS KAI
11/08/19 22iS FWD-Lower-Fuselage 22iS KAI
12/22/19 23iS Side-Skins 23iS KAI
01/04/20 24iS Rollover-Structor-Rear-Bulkhead 24iS KAI
12/15/20 25iS Seat-Backs 25iS KAI
02/10/20 26iS Fuel-Tank 26iS KAI
02/17/20 27iS iS-Fuel-System 27iS KAI
02/20/20 28iS Rudder-Pedals-Brake-System 28iS KAI
03/06/20 29iS FWD-Upper-Fuselage 29iS KAI
03/12/20 32iS Flight-Controls 32iS KAI
01/31/21 35iS Landing-Gear-Engine-Mount 35iS KAI
03/01/21 36A Wheel-Fairings 36A KAI
03/01/21 36iS Gear Leg - Wheel Fairing 36iS KAI
02/01/21 37iS Cowling 37iS KAI
38iS Airframe-Assembly 38iS KAI
39iS Canopy 39iS KAI
01/22/21 40 Lighting 40 KAI
02/22/21 41A Canopy-Frame-Molding 41A KAI
11/25/20 42CiS Dynon-Avionics 42CiS KAI
42MiS Common-Electrical 42MiS KAI
02/17/21 43BiS Skyview-Dual-Screen 43BiS KAI
10/23/20 44AiS Skyview-Dual-Axis-Autopilot 44AiS KAI
04/08/20 45iS Firewall-Mounted-Componets 45iS KAI
02/23/21 46iS Engine-Installation 46iS KAI
06/02/20 47iS Spinner-Propeller 47iS KAI
06/06/20 48iS Exhaust-System 48iS KAI
02/17/21 49iS iS-Engine-Controls 49iS KAI
06/11/20 50iS Cooling-Heating-System 50iS KAI
10/23/20 53AiS Dynon-ADS-B-In 53AiS KAI
55iS Winterization-Kit 55iS KAI

42MiS Common-Electrical  KAI

CompletedPageStepPhotos
01
03/22/20 02 Photos
03/22/20 02 01 Photos
03/22/20 02 02 Photos
03/22/20 03 Photos
03/22/20 03 01 Photos
03/22/20 03 02 Photos
03/22/20 03 03 Photos
03/22/20 04 Photos
03/22/20 04 01 Photos
03/22/20 04 02 Photos
03/30/20 05 Photos
03/30/20 05 01 Photos
03/30/20 05 02 Photos
03/30/20 05 03 Photos
03/30/20 05 04 Photos
03/30/20 05 05 Photos
04/01/20 06 Photos
03/30/20 06 01 Photos
03/30/20 06 02 Photos
03/30/20 06 03 Photos
03/30/20 06 04 Photos
03/30/20 06 05 Photos
03/30/20 06 06 Photos
04/01/20 06 07 Photos
04/01/20 07 Photos
03/22/20 07 01 Photos
04/01/20 07 02 Photos
03/22/20 07 03 Photos
04/01/20 07 04 Photos
03/22/20 07 05 Photos
03/24/20 08 Photos
03/23/20 08 01 No Photos
03/23/20 08 02 No Photos
03/23/20 08 03 No Photos
03/23/20 08 04 No Photos
03/23/20 08 05 No Photos
03/24/20 08 06 Photos
03/24/20 08 07 Photos
03/24/20 08 08 Photos
03/24/20 08 09 Photos
10/30/20 09 Photos
03/24/20 09 01 Photos
03/24/20 09 02 Photos
03/24/20 09 03 Photos
03/24/20 09 04 Photos
03/24/20 09 05 Photos
10/30/20 09 06 Photos
02/17/21 10 Photos
04/01/20 10 01 Photos
04/01/20 10 02 Photos
04/01/20 10 03 Photos
04/01/20 10 04 Photos
04/01/20 10 05 Photos
04/01/20 10 06 Photos
02/17/21 10 07 Photos
02/17/21 10 08 Photos
02/17/21 10 09 Photos
03/24/20 10 10 Photos
11/30/20 11 Photos
11/23/20 12 Photos
03/27/20 12 01 Photos
10/20/20 12 02 No Photos
03/28/20 12 03 No Photos
10/30/20 12 04 Photos
03/28/20 12 05 No Photos
03/28/20 12 06 No Photos
11/23/20 12 07 Photos
04/17/20 13 Photos
04/08/20 13 01 Photos
04/08/20 13 02 Photos
03/28/20 13 03 No Photos
04/08/20 13 04 Photos
04/08/20 13 05 Photos
04/17/20 13 06 Photos
03/28/20 13 07 No Photos
04/08/20 13 08 Photos
04/08/20 13 09 Photos
04/15/20 14 Photos
04/08/20 14 01 Photos
04/08/20 14 02 Photos
04/13/20 14 03 Photos
04/08/20 14 04 Photos
04/08/20 14 05 Photos
04/08/20 14 06 Photos
04/08/20 14 07 Photos
04/15/20 14 08 Photos
02/01/21 15 Photos
04/13/20 15 01 Photos
04/13/20 15 02 Photos
04/13/20 15 03 Photos
04/13/20 15 04 Photos
02/01/21 15 05 Photos
02/01/21 15 06 Photos
02/01/21 15 07 Photos
03/30/20 16 Photos
03/30/20 16 01 Photos
03/30/20 17 Photos
03/30/20 18 Photos
04/01/20 19 Photos
03/29/20 19 01 No Photos
03/29/20 19 02 No Photos
03/29/20 19 03 No Photos
03/29/20 19 04 No Photos
04/01/20 19 05 Photos
04/01/20 19 06 Photos
04/01/20 19 07 Photos
04/01/20 19 08 Photos
20
04/01/20 20 01 Photos
04/01/20 20 02 Photos
04/01/20 20 03 Photos
04/01/20 20 04 Photos
20 05
04/01/20 20 06 Photos
04/01/20 20 07 Photos
04/01/20 20 08 Photos
04/01/20 20 09 Photos
04/01/20 20 10 Photos
04/02/20 21 Photos
04/02/20 21 01 Photos
04/02/20 21 02 Photos
04/02/20 21 03 Photos
04/02/20 21 04 Photos
04/02/20 21 05 Photos
04/02/20 21 06 Photos
04/02/20 21 07 Photos
04/02/20 21 08 Photos
04/02/20 21 09 Photos
04/02/20 21 10 Photos
04/02/20 21 11 Photos
04/02/20 22 Photos
04/03/20 23 Photos
04/03/20 23 01 Photos
04/03/20 23 02 Photos
04/03/20 23 03 Photos
04/03/20 23 04 Photos
04/03/20 23 05 Photos
04/03/20 23 06 Photos
04/03/20 24 Photos
04/03/20 24 01 Photos
04/03/20 24 02 Photos
04/03/20 24 03 Photos
04/03/20 24 04 Photos
04/03/20 24 05 Photos
04/03/20 24 06 Photos
04/03/20 24 07 Photos
04/03/20 24 08 Photos
11/09/20 25 Photos
11/09/20 25 01 Photos
04/05/20 26 No Photos
04/05/20 26 01 No Photos
04/05/20 26 02 No Photos
04/05/20 26 03 No Photos
04/05/20 26 04 No Photos
04/05/20 26 05 No Photos
04/05/20 27 No Photos
04/05/20 27 01 No Photos
04/05/20 27 02 No Photos
04/05/20 27 03 No Photos
04/05/20 27 04 No Photos
04/05/20 27 05 No Photos
04/05/20 27 06 No Photos
02/17/21 28 Photos
11/25/20 28 01 Photos
03/30/20 28 02 Photos
03/30/20 28 03 Photos
04/17/20 28 04 Photos
02/10/20 28 05 Photos
02/17/21 28 06 Photos
02/17/21 28 07 Photos
02/17/21 28 08 Photos