Section Summary

CompletedSectionDetailKAI
12/23/18 06 Vertical-Stabilizer 06 KAI
12/22/18 07 Rudder 07 KAI
01/12/19 08 Anti-Servo-Tab 08 KAI
01/18/19 09iS Stabilator 09iS KAI
02-01-19 10iS Tailcone 10iS KAI
11/27/20 11iS Empennage-Attachment 11iS KAI
11/09/20 12 Empennage-Fairings 12 KAI
01/19/19 12A Stabilator-Tip-Fairings 12A KAI
11/20/20 12iS Empennage Tail Fairing 12iS KAI
03/11/19 13 Spar-Assembly 13 KAI
03/17/19 14 Rear-Spar-Stub-Spar-Hinge 14 KAI
04/13/19 15 Wing-Ribs 15 KAI
04/13/19 16 Stall-Warning 16 KAI
03/30/19 16iS AOA 16iS KAI
04/22/19 17 Wing-Skins 17 KAI
10/12/20 18 Flaperon 18 KAI
10/06/19 20iS Center-Section-Bulkhead 20iS KAI
10/30/19 21iS MID-Fuse-Ribs-Bottom-Skins 21iS KAI
11/08/19 22iS FWD-Lower-Fuselage 22iS KAI
12/22/19 23iS Side-Skins 23iS KAI
01/04/20 24iS Rollover-Structor-Rear-Bulkhead 24iS KAI
12/15/20 25iS Seat-Backs 25iS KAI
02/10/20 26iS Fuel-Tank 26iS KAI
02/17/20 27iS iS-Fuel-System 27iS KAI
02/20/20 28iS Rudder-Pedals-Brake-System 28iS KAI
03/06/20 29iS FWD-Upper-Fuselage 29iS KAI
03/12/20 32iS Flight-Controls 32iS KAI
01/31/21 35iS Landing-Gear-Engine-Mount 35iS KAI
03/01/21 36A Wheel-Fairings 36A KAI
03/01/21 36iS Gear Leg - Wheel Fairing 36iS KAI
02/01/21 37iS Cowling 37iS KAI
38iS Airframe-Assembly 38iS KAI
39iS Canopy 39iS KAI
01/22/21 40 Lighting 40 KAI
02/22/21 41A Canopy-Frame-Molding 41A KAI
11/25/20 42CiS Dynon-Avionics 42CiS KAI
42MiS Common-Electrical 42MiS KAI
02/17/21 43BiS Skyview-Dual-Screen 43BiS KAI
10/23/20 44AiS Skyview-Dual-Axis-Autopilot 44AiS KAI
04/08/20 45iS Firewall-Mounted-Componets 45iS KAI
02/23/21 46iS Engine-Installation 46iS KAI
06/02/20 47iS Spinner-Propeller 47iS KAI
06/06/20 48iS Exhaust-System 48iS KAI
02/17/21 49iS iS-Engine-Controls 49iS KAI
06/11/20 50iS Cooling-Heating-System 50iS KAI
10/23/20 53AiS Dynon-ADS-B-In 53AiS KAI
55iS Winterization-Kit 55iS KAI

39iS Canopy  KAI

CompletedPageStepPhotos
01
06/25/20 02 Photos
06/25/20 02 01 Photos
06/25/20 02 02 Photos
06/25/20 02 03 Photos
12/01/20 03 Photos
06/25/20 03 01 Photos
06/25/20 03 02 Photos
12/01/20 03 03 Photos
12/01/20 03 04 Photos
12/02/20 04 Photos
12/02/20 04 01 Photos
12/02/20 04 02 Photos
12/02/20 04 03 Photos
12/02/20 04 04 Photos
12/02/20 04 05 Photos
12/02/20 05 Photos
12/02/20 05 01 Photos
12/02/20 06 Photos
12/02/20 06 01 Photos
12/02/20 06 02 Photos
12/02/20 06 03 Photos
12/02/20 07 Photos
12/02/20 07 01 Photos
12/02/20 07 02 Photos
12/02/20 07 03 Photos
12/07/20 08 Photos
12/05/20 08 01 Photos
12/05/20 08 02 Photos
12/05/20 08 03 Photos
12/07/20 08 04 Photos
12/07/20 08 05 Photos
12/07/20 08 06 Photos
12/07/20 08 07 Photos
12/08/20 09 Photos
12/08/20 09 01 Photos
12/08/20 09 02 Photos
12/08/20 09 03 Photos
12/08/20 09 04 Photos
12/08/20 09 05 Photos
12/08/20 10 Photos
12/08/20 10 01 Photos
12/08/20 10 02 Photos
12/08/20 10 03 Photos
12/09/20 11 Photos
12/09/20 11 01 Photos
12/09/20 11 02 Photos
12/09/20 11 03 Photos
12/09/20 11 04 Photos
12/19/20 12 Photos
12/09/20 12 01 Photos
12/19/20 12 02 Photos
12/11/20 12 03 Photos
12/11/20 12 04 Photos
12/11/20 13 Photos
12/11/20 13 01 Photos
12/11/20 13 02 Photos
12/11/20 13 03 Photos
12/20/20 14 No Photos
12/16/20 14 01 Photos
12/18/20 14 02 Photos
12/18/20 14 03 Photos
12/19/20 14 04 Photos
12/20/20 14 05 No Photos
01/03/21 15 Photos
12/21/20 15 01 Photos
12/22/20 15 02 Photos
12/23/20 15 03 Photos
12/27/20 15 04 Photos
01/02/20 15 05 Photos
01/03/20 15 06 Photos
01/03/20 15 07 Photos
01/03/20 15 08 Photos
01/08/21 16 Photos
12/27/20 16 01 Photos
01/05/21 16 02 No Photos
01/05/21 16 03 No Photos
01/05/21 16 04 No Photos
01/08/21 16 05 Photos
01/18/21 17 Photos
01/11/21 17 01 Photos
01/11/21 17 02 Photos
01/13/21 17 03 Photos
01/12/21 17 04 Photos
01/18/21 17 05 Photos
01/18/21 17 06 Photos
18
18 01
18 02
18 03
18 04
18 05
18 06
18 07
19
19 01
19 02
19 03
19 04
19 05
19 06
19 07
19 08
19 09
20
20 01
20 02
20 03
20 04
20 05
20 06
20 07
21
21 01
21 02
21 03
21 04
21 05
21 06
21 07
22
22 01
22 02
22 03
22 04
22 05
23
23 01
23 02
23 03
23 04
23 05
24
24 01
24 02
24 03